Chcesz do Nas dołączyć ? Zapraszamy !!!
do pobrania:

Deklaracja członkowska SKZW.pdf
Deklaracja członkowska SKZW.doc

Prosimy o pobranie , wypełnienie oraz wysłanie  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Statut Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw z 2001 r., nr 79, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 § 2

 Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją radioamatorów zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w sposób przewidziany dla amatorskiej służby radiowej.

 § 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 § 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wołomin.

§ 5

1. Stowarzyszenie może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne.

2. Uchwałę o powołaniu, rejestrowaniu i rozwiązaniu wewnętrznych jednostek organizacyjnych podejmuje zarząd Stowarzyszenia.

 § 6

Stowarzyszenie używa odznak, symboli i pieczęci ustalonych przez zarząd Stowarzyszenia.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy członków. Zatrudnienie pracowników do prowadzenia spraw własnych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Dla skutecznej realizacji swoich zadań statutowych Zarząd Stowarzyszenia może współdziałać z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organami administracji publicznej i samorządowej.

Rozdział 2
Cele i sposoby realizacji

 § 8

 Celem Stowarzyszenia jest promocja Ziemi Wołomińskiej a szczególnie jej historii, wspieranie organizacji państwowych i samorządowych w sytuacjach kryzysowych, edukacja techniczna młodzieży oraz osób zainteresowanych amatorska służbą radiową, organizacja imprez integrujących środowiska krótkofalowców, rozwój oraz popieranie i ochrona amatorskiej służby radiowej, propagowanie różnych form współzawodnictwa sportowego i nowych technik łączności radiowej.

§ 9

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych sportami krótkofalarskimi
2) Organizację szkoleń z zakresu konstruowania urządzeń radiowych i radiokomunikacyjnych technik operatorskich, przepisów radiokomunikacyjnych

3) Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.

4) Reprezentowanie i obronę interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych oraz innych organizacji
5) Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach jak cele Stowarzyszenie.
6) Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w realizacji zadań statutowych
7) Działalność wydawniczą
8) Pomoc w wymianie kart QSL
9) Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych
10) Gromadzenie środków finansowych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Stowarzyszenia


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 10

Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć postać:
1) członkostwa rzeczywistego
2) członkostwa honorowego
3) członkostwa wspierającego

 § 11

Zasady przyznawania członkostwa:
1) Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia.

1a) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.


2) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
3) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera działalność Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub własną pracą.

 § 12

1. Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków.

 § 13

Wnioski o członkostwo w Stowarzyszeniu składa się Sekretarzowi Stowarzyszenia, o którym mowa w § 28 ust.1

§ 14

Warunkiem utrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu jest opłacenie składki członkowskiej uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie Członków.

Obowiązek opłacania składek ciąży na członkach rzeczywistych Stowarzyszenia.


§ 15

 Członek rzeczywisty ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego
2) uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
3) korzystania z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Stowarzyszenia
4) zgłaszania wniosków
5) odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków

 § 16

 Członek rzeczywisty ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia
2) przestrzegania zasad statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3) przestrzegania zasad etyki radioamatorskiej
4) opłacania składek członkowskich

 § 17

 Członkostwo rzeczywiste w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie sekretarzowi Stowarzyszenia
2) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego wyroku o utracie praw publicznych
3) zaległości w opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy,
4) uchwały Zarządu Stowarzyszenia o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia wskutek poważnego naruszenia niniejszego Statutu lub zasad etyki krótkofalarskiej


§ 18

 Od uchwały określonej w § 17 pkt. 4, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 19

 Członek honorowy ma prawo do:
1) uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
2) korzystania z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Stowarzyszenia
3) zgłaszania wniosków

§ 20

 Członek honorowy ma obowiązek:
1) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia
2) przestrzegania zasad statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3) przestrzegania zasad etyki radioamatorskiej

 § 21

 Członek wspierający ma prawo do:
1) uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
2) korzystania z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Stowarzyszenia

 § 22

 Członek wspierający ma obowiązek wspierać działalność Stowarzyszenia.

§ 23

 Członkostwo honorowe oraz wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie sekretarzowi Stowarzyszenia
2) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego wyroku o utracie praw publicznych

 3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną


Rozdział 4
Struktura Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej

§ 24

 Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd Stowarzyszenia w liczbie, co najmniej 5 członków
3) Komisja Rewizyjna w liczbie 3 członków

§ 25

 1. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2. Uchwały władz wybieralnych podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków władz.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz Stowarzyszenia, skład władz uzupełnia się spośród kandydatów uczestniczących w wyborach do władz Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej. Dopuszcza się kooptację nie więcej niż 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne i jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz do roku.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie rzeczywiści
- z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, zarząd powiadamia członków, co najmniej 45 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Powiadomienie dokonywane jest listem poleconym, e-mail lub komunikatem na stronie internetowej Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne, jeżeli w pierwszym terminie bierze w nim udział, co najmniej połowa członków rzeczywistych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków rzeczywistych.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 członków rzeczywistych w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych członków rzeczywistych w drugim terminie. Na żądanie 1/5 zgromadzonych, przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków zarządza głosowanie tajne.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

a) z inicjatywy własnej

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) na wniosek, co najmniej 1/3 liczby uprawnionych członków rzeczywistych

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno zostać zwołane w terminie 45 dni od daty wpływu wniosku, żądania lub podjęcia uchwały własnej Zarządu Stowarzyszenia i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2) uchwalanie budżetu
3) uchwalanie regulaminów organizacyjnych i sportowych
4) uchwalanie zmian w statucie
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
6) ustalenie wysokości składki członkowskiej
7) ustalanie etatów pracowników,
8) skwitowanie władz Stowarzyszenia
9) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków
10) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków
11) nadawanie godności członka honorowego
12) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej

§ 28

1. Zarząd Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie: prezesa, sekretarza, skarbnika oraz co najmniej dwóch członków
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej na zewnątrz. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
3. Pracami zarządu kieruje prezes
4. Zarząd obraduje, co najmniej dwa razy w roku
5. Dopuszcza się korespondencyjne podejmowanie uchwał przez zarząd

§ 29

1. Do składania oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wołomińskiej oraz podpisywania umów i zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa.
2. Do zachowania ważności innych dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub członka zarządu.


§ 30

 Do zadań zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
2) ustalanie szczegółowego programu działania Stowarzyszenia
3) przygotowanie budżetu
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, zwyczajnego lub nadzwyczajnego
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, prowadzenie dokumentacji członkowskiej
7) prowadzenie dokumentacji współzawodnictwa sportowego i jego publikacja
8) wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego
9) składanie sprawozdań przed Walnym Zgromadzeniem Członków
10) składanie informacji i sprawozdań w urzędach administracji państwowej i samorządowej
11) powoływanie Managerów do prowadzenia współzawodnictw i specjalizacji technicznych


Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków i sprawuje kontrolę nad wewnętrzną działalności Stowarzyszenia
2. Komisja składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i zastępcę.

§ 32

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działania władz Stowarzyszenia
2) wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia
3) prawo do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

4) składanie sprawozdania ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków

 § 33

 Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 Rozdział 5
Majątek i fundusze

 § 34

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia może służyć jedynie do realizacji celów statutowych.

 § 35

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
- składek członkowskich
- dotacji
- darowizn, zapisów
- wpływów z działalności gospodarczej
2. Środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane są jedynie na koncie bankowym Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz księgowość w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 36

 Do interpretacji statutu uprawniony jest zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków.

 § 37

1. Zmiany statutu wymagają 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę uprawnionych w drugim terminie.
2. Zmiany w statucie, lub uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą mieć miejsce jedynie po umieszczeniu tych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków należy dołączyć wtedy projekty stosownych uchwał.
3. Zmiana statutu posiada skutki prawne od jej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.


Rozdział 7
Przepisy przejściowe

 § 38

 Statut wchodzi w życie po wpisaniu do KRS.